ઓનલાઇન પાઠ્યપુસ્તકો

જીસીઇઆરટી (ગુજરાત સ્ટેટ કાઉન્સિલ ફોર એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેઇનીંગ)ના ધોરણ 6 થી 8ના ઓનલાઇન પુસ્તકો જોવા અથવા ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક જુઓ.